info@drtoothdentalclinic.com 02-347-0711, 084-540-1111 เปิดทุกวัน จันทร์- อาทิตย์, 8.00 - 20.00   TH | EN
 
ทีมทันตแพทย์ของเรา
ทพญ. อภิญญา ขุนหลวง

ทันตแพทยศาสตร์บัญฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิเคราะห์ วินิจฉัยโรค และการรักษาทางทันตกรรม (

ทำฟัน

) ที่เป็นงานพื้นฐานทั่วไป ซึ่งมีส่วนสำคัญเนื่องจากมักเป็นด่านแรกที่ผู้ป่วยได้พบทันตแพทย์ และการได้ตรวจรักษาเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือ ตามที่ทันตแพทย์แนะนำย่อมเป็นการป้องกันปัญหาหรือความผิดปกติได้เร็ว ทำให้ไม่ลุกลาม และรักษาได้ทันท่วงที 

ทำฟัน

บริการทำฟัน

หมอทำฟัน

จัดฟัน

บริการจัดฟัน

ต้องการจัดฟัน

รากฟันเทียม

ใส่รากฟันเทียม

ทันตกรรมความงาม

จัดฟันโดยไม่ต้องผ่า