info@drtoothdentalclinic.com 02-347-0711, 084-540-1111 เปิดทุกวัน จันทร์- อาทิตย์, 8.00 - 20.00   TH | EN
 
ทีมงานของเรา
เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยทันตแพทย์
น.ส.อุไรวรรณ วงษ์สุวรรณ์(อุ๊)
ผู้ช่วยทันตแพทย์
น.ส.พัทธรีย์ สุขสมบูรณ์(พี่พัท)
ผู้ช่วยทันตแพทย์
น.ส.ภัทรพร ปลอดดี(พลอย)
ผู้ช่วยทันตแพทย์
น.ส. กรรณชนก แพงสุภา (ปลา)
ผู้ช่วยทันตแพทย์
น.ส. ณหทัย บุญสุข (ขวัญ)
ผู้ช่วยทันตแพทย์
น.ส. รำไพ ปิยะตุ้ย (แก้ว)
ผู้ช่วยทันตแพทย์
 

ทำฟัน

บริการทำฟัน

หมอทำฟัน

จัดฟัน

บริการจัดฟัน

ต้องการจัดฟัน

รากฟันเทียม

ใส่รากฟันเทียม

ทันตกรรมความงาม

จัดฟันโดยไม่ต้องผ่า