info@drtoothdentalclinic.com 02-347-0711, 084-540-1111 เปิดทุกวัน จันทร์- อาทิตย์, 8.00 - 20.00   TH | EN
 
ทันตกรรมเด็ก

เด็กงอแงทุกครั้งที่ต้องแปรงฟัน...ทำอย่างไรดี..ที่ต้องดูแลเรื่องฟันของเด็กๆ

เด็กงอแงทุกครั้งที่ต้องแปรงฟัน...ทำอย่างไรดี..ที่ต้องดูแลเรื่องฟันของเด็กๆ

ทันตกรรมเด็กเป็นการให้ความสำคัญด้านการดูแลฟันของเด็กซึ่งรวมถึงการให้ค
วามรู้และวิธีการดูแลฟันเด็กดังนั้นทันตกรรมเด็กจึงมีส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ทันตกรรมป้องกันซึ่งให้ความสำคัญกับการดูแลฟันอย่างถูกวิธีและป้องกันการเ
กิดฟันผุ
ทันตกรรมเด็กประกอบด้วย: การให้ความรู้ด้านทันตกรรมและการจัดการพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก การดูแลและติดตามการขึ้นของฟัน การตรวจสุขภาพช่องปากและฟันอย่างสม่ำเสมอ การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็ก การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ การทำความสะอาดและขัดฟัน การบูรณะและการอุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน การเคลือบหลุมร่องฟันสำหรับฟันแท้  เครื่องมือคงสภาพฟันในกรณีที่สูญเสียฟันน้ำนมก่อนเวลาอันควร (Space maintainer) และเครื่องมือขยายช่องว่าง (Space regainer)  การรักษารากฟันสำหรับฟันน้ำนมและการทำครอบฟันสแตนเลส

อ่านต่อ
หมวดหมู่
 
นัดหมายตรวจสุขภาพฟัน

ทีมผู้ช่วยทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการดูแลคนไข้ เอาใจใส่ต่อคนไข้ทุกคน พร้อมให้คำปรึกษาและการบริการที่พึงพอใจสูงสุดต่อผู้รับการรักษาทุกท่าน

 

ทำฟัน

บริการทำฟัน

หมอทำฟัน

จัดฟัน

บริการจัดฟัน

ต้องการจัดฟัน

รากฟันเทียม

ใส่รากฟันเทียม

ทันตกรรมความงาม

จัดฟันโดยไม่ต้องผ่า