info@drtoothdentalclinic.com 02-347-0711, 084-540-1111 เปิดทุกวัน จันทร์- อาทิตย์, 8.00 - 20.00   TH | EN
 
คุยกับหมอฟัน

เด็กงอแงทุกครั้งที่ต้องแปรงฟัน...ทำอย่างไรดี..ที่ต้องดูแลเรื่องฟันของเด็กๆ
By ทันตกรรมเด็ก - 18 ม.ค. 2559

เด็กงอแงทุกครั้งที่ต้องแปรงฟัน...ทำอย่างไรดี..ที่ต้องดูแลเรื่องฟันของเด็กๆ

ทันตกรรมเด็กเป็นการให้ความสำคัญด้านการดูแลฟันของเด็กซึ่งรวมถึงการให้ค
วามรู้และวิธีการดูแลฟันเด็กดังนั้นทันตกรรมเด็กจึงมีส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ทันตกรรมป้องกันซึ่งให้ความสำคัญกับการดูแลฟันอย่างถูกวิธีและป้องกันการเ
กิดฟันผุ
ทันตกรรมเด็กประกอบด้วย:

  • การให้ความรู้ด้านทันตกรรมและการจัดการพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
  • การดูแลและติดตามการขึ้นของฟัน
  • การตรวจสุขภาพช่องปากและฟันอย่างสม่ำเสมอ
  • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็ก
  • การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์
  • การทำความสะอาดและขัดฟัน
  • การบูรณะและการอุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
  • การเคลือบหลุมร่องฟันสำหรับฟันแท้
  •  เครื่องมือคงสภาพฟันในกรณีที่สูญเสียฟันน้ำนมก่อนเวลาอันควร (Space maintainer) และเครื่องมือขยายช่องว่าง (Space regainer) 
  • การรักษารากฟันสำหรับฟันน้ำนมและการทำครอบฟันสแตนเลส

 
 
 
 
หมวดหมู่
 
นัดหมายตรวจสุขภาพฟัน

ทีมผู้ช่วยทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการดูแลคนไข้ เอาใจใส่ต่อคนไข้ทุกคน พร้อมให้คำปรึกษาและการบริการที่พึงพอใจสูงสุดต่อผู้รับการรักษาทุกท่าน

 

ทำฟัน

บริการทำฟัน

หมอทำฟัน

จัดฟัน

บริการจัดฟัน

ต้องการจัดฟัน

รากฟันเทียม

ใส่รากฟันเทียม

ทันตกรรมความงาม

จัดฟันโดยไม่ต้องผ่า